[Tutorial] – Bài tập biểu thức

Bài tập nằm trong seri CaseStudy của thầy Nguyễn Minh Huy – KHTN, bài tập Expression chia làm 4 phần để thể hiện quá trình thực hiện, và có 1 bài tổng hợp ở phần cuối cùng. 


 


 

[Concept] – Khác nhau giữa Interface và Abstract class

Những khác nhau cơ bản:

  • Interface không thể hiện thực được bất kỳ phương thức nào (chỉ có khai báo), còn Abstract class thì có thể
  • Một class có thể implement từ nhiều Interface, nhưng chỉ có thể có 1 lớp cha (super class, có thể là abstract hoặc không)
  • Interface không phải là một thành phần trong cấu trúc cây kế thừa của class (độc lập), các class không liên quan có thể implement từ một Interface.

Note: Continue reading