[Tutorial] – Bài tập biểu thức

Bài tập nằm trong seri CaseStudy của thầy Nguyễn Minh Huy – KHTN, bài tập Expression chia làm 4 phần để thể hiện quá trình thực hiện, và có 1 bài tổng hợp ở phần cuối cùng. 


 


 

Những nguyên lý lập trình hướng đối tượng

5 Nguyên lý cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng, viết tắt là S.O.L.I.D :

  1. Nguyên lý Đơn nhiệm (The Single Reponsibility Principle) – S
  2. Nguyên lý Open-Closed (The Open-Closed Principle) – O
  3. Nguyên lý Thay thế Liskov (The Liskov Substitution Principle) – L
  4. Nguyên lý Phân tách interface (The Interface Segregation) – I
  5. Nguyên lý Nghịch đảo phụ thuộc (The Dependency Inversion Principle) – D

Và một số nguyên lý khác