Basic IT

Lĩnh vực Nội dung
1. Cơ sở khoa học máy tính 1. Lý thuyết thông tin cơ bản 1.1.1 Chuyển đổi giá trị và biểu diễn dữ liệu
1.1.2 Thông tin và logic
2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1.2.1 Cấu trúc dữ liệu
1.2.2 Giải thuật
2. Hệ thống máy tính 1. Phần cứng 2.1.1 Thiết bị thông tin
2.1.2 Kiến trúc bộ xử lý
2.1.3 Kiến trúc bộ nhớ
2.1.4 Bộ nhớ phụ (ngoài)
2.1.5 Kiến trúc và thiết bị vào/ra
2.1.6 Kiểu và tính chất của máy tính
2.1.7 Hệ thống nhúng
2. Phần mềm cơ bản 2.2.1 Các hệ điều hành
2.2.2 Quản lý tệp
3. Cấu hình hệ thống và logic kiến thiết 2.3.1 Công nghệ cấu hình hệ thống
2.3.2 Hiệu năng của hệ thống
2.3.3 Độ tin cậy của hệ thống và hiệu quả chi phí
4. Các ứng dụng hệ thống 2.4.1 Hệ thống đa phương tiện
3. Vận hành và phát triển hệ thống(phần mềm) 1. Phát triển hệ thống (phần mềm) 3.1.1 Ngôn ngữ
3.1.2 Gói phần mềm
3.1.3 Môi trường phát triển
3.1.4 Kỹ thuật phát triển
3.1.5 Các kỹ thuật phân tích yêu cầu và thiết kế
3.1.6 Cây phương pháp lập trình, kiểm thử và xét duyệt
3.1.7 Quản lý phát triển
3.1.8 Sử dụng môi trường bên ngoài
2. Vận hành và bảo trì hệ thống 3.2.1 Vận hành hệ thống
3.2.2 Bảo trì hệ thống
4. Công nghệ mạng 1. Công nghệ mạng 4.1.1 Các giao thức và kiểm soát truyền tin
4.1.2 Mã hóa và truyền tin
4.1.3 Mạng (Lan và WAN)
4-1-4 Thiết bị truyền thông
4.1.5 Phần mềm mạng
5. Công nghệ CSDL 1. Công nghệ CSDL 5.1.1 Các mô hình CSDL
5.1.2 Ngôn ngữ CSDL
5.1.3 Quản trị CSDL
6. An ninh và chuẩn hóa 1. An ninh 6.1.1 An ninh
6.1.2 Quản lý rủi ro
6.1.3 Hướng dẫn
2. Chuẩn hóa 6.2.1 Chuẩn hóa liên quan đến phát triển và giao dịch
6.2.2 Chuẩn hóa liên quan đến cơ sở cho hệ thống thông tin
6.2.3 Chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu
6.2.4 Các tổ chức hóa
7. Tin học hóa và quản lý 1. Chiến lược thông tin 7.1.1 Quản trị kinh doanh
7.1.2 Chiến lược tin học hóa
2. Kế toán 7.2.1 Kế toán tài chính
7.2.2 Kế toán quản lý
3. Công nghệ quản lý 7.3.1 Hệ thống IE và OR (nghiên cứu hoạt động)
4. Sử dụng hệ thống thông tin 7.4.1 Sử dụng hệ thống thông tin
7.4.2 Hệ thống kỹ nghệ
7.4.3 Hệ thống kinh doanh
5. Các điều luật và quy định có liên quan 7.5.1 Truyền thông thông tin
7.5.2 Quyền sở hữu trí tuệ
7.5.3 Người lao động
7.5.4 Giao dịch
7.5.5 An ninh (bảo mật)
7.5.6 Các luật khác và vấn đề đạo đức nghành nghề