[Tutorial] – Bài tập biểu thức (3)

  • Nội dung phần 3

Tiếp tục xét ngữ cảnh lớp Expression như đã giải trong bài tập biểu thức 2, bạn được giao phát triển thêm một số yêu cầu mở rộng như sau:

i.  Đơn thức có hệ số a hoặc số mũ n bằng 0 sẽ tự động được chuyển thành hằng số tương ứng. Hãy thay đổi cách khởi tạo đơn thức để thực hiện được điều này.
ii.  Hằng số 0 (zero) là một giá trị đặc biệt cần được áp đặt duy nhất (dùng chung) trên toàn ứng dụng. Hãy bổ sung lớp hằng số để thực hiện đượcđiều này.

  • Sơ đồ lớp: (so với bài 2, ngoài bổ sung theo yêu cầu, có chút điều chỉnh lại phương thức ExprString() thành phương thức toString() )

Expression3

Advertisements